Boka starttid | Kontakt | Karta | 0141-508 40

Motala GK – ett stenkast från Vättern

Bestämmelser för innehavare av spelrättsbevis i Motala GK

Beslutet togs vid höstmötet för Motala GK den 24 november 2014

Spelrättsbevis i Motala GK (nedan kallad klubben) kan förvärvas av fysisk person som önskar och
beviljas aktivt medlemskap i klubben eller juridisk person med namngiven person som ska nyttja spelrättsbeviset.

Innehavare av spelrättsbevis är skyldig att till klubben betala beslutade avgifter. Undantaget är om innehavaren senast den 31 december året innan anmäler att han/hon önskar passivt medlemskap för kommande år och upplåter spelrättsbeviset till klubben för vidare uthyrning. Vid underlåtelse att meddela ovanstående och om debiterad avgift inte betalats inom 30 dagar efter skriftlig anmodan har klubben rätt att:

• driva in skulden på samma sätt som fordringar i allmänhet drivs in eller

• skriftligen häva spelrättsbevisets giltighet. Därvid är klubben skyldig att betala lösen, efter avräkning av innehavarens skuld på avgifter eller annat till golfklubben, för spelrättsbevisets värde på hävningsdagen. Om enighet inte kan uppnås om lösenbeloppet skall det fastställas i allmän domstol. Lösenbeloppet skall betalas inom en månad från den tidpunkt då det blev bestämt.

Innehavare av spelrättsbevis får, utöver vad som ovan nämnts för helt kalenderår – varken kortare eller längre tid – själv upplåta spelrättsbeviset till fysisk person efter anmälan till klubben på därför avsedd blankett. Den till vilken upplåtelse sker införs i spelrättsregistret, beviljas medlemskap i klubben och betalar beslutade avgifter för hyra av spelrättsbevis till klubben. Innehavare av spelrättsbevis måste under hyresperioden ändra sin status till passiv medlem samt betala avgift för passivt medlemskap till klubben.

Den till vilken upplåtelse sker

• skall uppvisa en av upplåtaren undertecknad handling– ”Upplåtelse av spelrättsbevis” – som visar att spelrättsbeviset upplåtits och vilket kalenderår upplåtelsen avser

• får inte vidareupplåta sin rätt

Överlåtelse av spelrättsbevis ska ske på därför avsedd blankett – ”Överlåtelse av spelrättsbevis”. Om spelrättsbevis överlåts och det på överlåtelsedagen finns skuld avseende årsavgifter eller andra avgifter som är hänförliga till spelrätten, införs förvärvaren i spelrättsregistret först sedan skulden har betalats. 

Det värdebevis som erhölls i samband med konverteringen 2014 kan överlåtas (säljas). Värdebevis har en tidsbunden giltighet t.o.m. 2024 och måste senast detta år överlåtas och bytas mot ett spelrättsbevis, som kräver medlemskap i klubben. Vid överlåtelse av värdebevis och ansökan om medlemskap ska anmälan ske på blankett ”Överlåtelse av värdebevis vid ansökan om medlemskap” varvid förvärvaren efter godkänt medlemskap erhåller ett namngivet spelrättsbevis. Fr.o.m. 2025 äger värdebevis ej längre någon giltighet och kan ej bytas mot spelrättsbevis. 

Spelrättsbevis får återlämnas till klubben utan krav på ersättning. Återlämning senast 31 december respektive år medför befrielse av årsavgift för nästkommande år. 

Handlingar för överlåtelse av spelrättsbevis finns på klubbens hemsida.

Klubben

Klubben

Meny

Klubben

Motala golfklubb, Tuddarp  |  0141-508 40  |  E-post  |  Webbmaster

© 2015 Motala GK  | Powered by SiteSmart